ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Tháng Mười 4, 2016 5:10 chiều

IMG_0606[1]

LIÊN ĐỘI TRUỜNG THCS CẢNH DƯƠNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CHI ĐỘI:                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2016-2017

I.Đặc điểm tình hình

 1. Thuận lợi

– Phát huy thành tích đạt được từ nhiệm kỳ 2015-2016, Chi đội 9.2 trường THCS Cảnh Dương   nhiệm kỳ 2016-2017 đã tiếp tục củng cố tổ chức và tích cực tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú .
– Được sự chỉ đạo của trường THCS Cảnh Dương, ban giám hiệu, các tổ chức trong trường, sự quan tâm của các thầy cô giáo trong trường, tổng phụ trách và các ban ngành ngoài nhà trường quan tâm chăm sóc đến công tác giáo dục trẻ em.
– Đa số các đội viên ngoan, ý thức tốt, không có đội viên vi phạm
– Ban chỉ huy chi đội năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động đội

 1. Khó khăn

Đội ngũ BCH chi đội chưa thật sự đồng đều về năng lực nên công tác điều hành, chỉ đạo các hoạt động đội ở một số hoạt động đạt kết quả chưa cao.
Một số đội viên còn ngại tiếp xúc trong giao tiếp, rụt rè trong các hoạt động tập thể, chưa nhiệt tình tham gia các phong trào đội.
Vẫn còn có học sinh cá biệt làm cho hoạt động phong trào của Chi đội gặp không ít khó khăn.

II.Kết quả đạt đuợc

100% đội viên không vi phạm nề nếp, không bỏ giờ
100% đội viên tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường nhân các ngày lễ lớn, đẩy mạnh giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đội bạn
Tổ chức 01 hoạt động lớn trong chi đội: thành lập Câu lạc bộ vui học giúp các bạn đội viên yêu thích các môn học
Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi đội vững mạnh. Toàn Chi đội có 70% đội viên trở lên đạt loại tốt ,số còn lại đạt loại khá.
Không có đội viên không bỏ học giữa chừng.
100% đội viên thực hiện tốt khẩu hiệu “ Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ”
100% đội viên tham gia phong trào “Em vì trường em” nhằm bảo vệ tốt cơ sở vật chất trường học, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng khuôn viên trường học xanh – sạch – đẹp.
100% không vi phạm an toàn giao thông
100% đội viên thực hiện theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện theo quy chế hoạt động của Mỹ đội
100% tham gia thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cực.
100% tham gia phong traøo “ñoâi baïn cuøng tieán” “Tuaàn hoïc toát”, “Giôø hoïc toát”. Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong naêm.
Taâïp theå duïc giöõa giôø nghieâm tuùc.
Taäïp caùc baøi haùt truyeàn thoáng veà queâ höông ñaát nöôùc.
100% tham gia đñầy ñuû, tích cöïc caùc hoaït ñoäng do ñoäi phaùt ñoäng nhö: “ Voøng tay beø baïn, aùo luïa taëng baø, …”
III.Phuơng huớng nhiệm vụ

 1. Chủ đề năm học

Chủ đề hoạt động đội năm học 2016-2017:

“Thiếu nhi Quảng Trạch

                                                  Vâng lời Bác dạy

                                                   Làm nghìn việc tốt

Mừng đại hội Đoàn”

 1. Chương trình hoạt động( nêu cụ thể về chỉ tiêu, giải pháp thực hiện)
  • Chương trình 1: Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh

Nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang  về Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức và những giá trị tốt đẹp của con người cũng như dân tộc Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
– Ổn định và thi đua học tập, nề nếp toàn Chi đội
– Ngày 1/10 Tổ chức Đại hội Chi đội năm học 2016-2017.
– Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp
– Phát động các cuộc thi tìm hiểu .

 • Chương trình 2: Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai
 • – Với chủ điểm “Tôn sư trọng đạo, ngàn hoa điểm 10” Chi đội đã tham gia thi “Văn nghệ” và phát động thi đua tháng học tốt với phong trào “Hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô”nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Kết quả là 100% đội viên tham gia và đạt kết quả cao
  ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c lo¹i quü, tham gia đầy đủ c¸c phong trµo
  – Thùc hiÖn tèt ch­­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.
  – Tham gia tập huấn kỹ năng công tác Đội và ca múa hát sân trường
  – Nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Chi đội phát động phong trào thi đua Hát về chú bộ đội.(100% đội viên tham gia)
  Cuối năm học phấn đấu:
 • KÕt qu¶ hai mÆt gi¸o dôc:
  H¹nh kiÓm
  Tèt Sè l­­îng ……25…..Tû lÖ………63….… %
 • Kh¸ Sè l­­îng …15……..Tû lÖ……37…….… %
 • TB Sè l­­îng ……0…..Tû lÖ………0….… %
 • Häc Lùc
 • Giái huyÖn: Sè l­­îng …2……..Tû lÖ……4…….… %
 • Giái toµn diÖn Sè l­­îng …6……..Tû lÖ……15…….… %
 • HSTTSè l­­îng …18……..Tû lÖ………45….… %
 • TB Sè l­­îng …16……..Tû lÖ………40….… %
  • Chương trình 3: Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay

– Tiếp tục thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” , “ Giữ gìn trường em Xanh – Sạch – Đẹp”, “Vì màu xanh quê hương”, “Sạch bàn – sạch lớp – sạch trường; “Xây dựng trường em xanh – sạch – đẹp”, không vứt rác ở trong trường học và những nơi công cộng. Chi đội đã tiến hành tổ chức các buổi lao động, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh
Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ các TN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…
– Tổ chức phong trào xây dựng “Quỹ đội”, tuyên truyền các đội viên góp quỹ ủng hộ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
– Phát động phong trào “nuôi heo đất”( 100% đội viên hưởng ứng).
– Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” như nộp giấy vụn, sách giáo khoa – báo cũ, lon bia… để góp phần vào phong trào xây dựng “ Qũy vì bạn nghèo”

 • Chương trình 4: Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn

– Thùc hiÖn Chư­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn theo quy ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña trư­êng, víi t©m lý häc sinh THCS.
– Th­­êng xuyªn cho ®éi viªn, ®Æc biÖt c¸c ®éi viªn cã tÝnh nhót nh¸t, rôt rÌ rÌn luyÖn nghi thøc §éi trong c¸c buæi sinh ho¹t §éi nh»m gi¸o dôc cho c¸c em tÝnh kØ luËt, t¸c phong chuÈn mùc cña ng­ười ®éi viªn.
– Th­­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c«ng t¸c ®éi; t¨ng cư­êng båi d­­ìng n¨ng lùc tù qu¶n cña c¸n bé §éi th«ng qua viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng §éi.
– Các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên theo chủ điểm hàng tháng, và các cấp đề ra.
– Kiểm tra hồ sơ Chi đội.

 • Chương trình 5: Khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương

– Tinh thần tham gia của các đội viên rất nhiệt tình

 1. Danh hiệu thi đua:
 2. Tập thể
 • Chi đội:
 • Lớp
 1. Cá nhân