KẾ HOẠCH BDTX TỔ KHXH

KHBDTX TỔ XH 18-19T29 Quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (T2)