Thông tin tổ chức Chi bộ THCS

Tháng Mười 11, 2016 3:18 chiều

anh-dang

BCH CHI ỦY NHIỆM KỲ 2014-2016

1. Bí thư chi bộ: Trương Thị Thu

    Phụ trách chung, công tác phát triển Đảng, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường, phụ trách chuyên môn tổ Khoa học xã hội.

    Điện thoại: 0945211066

    Mail: ttthu_thcscduong@quangbinh.edu.vn

2. Phó bí thư: Trương Quang Hà

    Phụ trách hồ sơ Đảng, quản lý đảng viên chuyển đi, chuyển đến, ghi nghị quyết chi bộ, phụ trách chuyên môn tổ Khoa học tự nhiên.

    Điện thoại: 0915460857

    Mail: trqha_thcscduong@quangbinh.edu.vn

3. Chi ủy: Nguyễn Tiến Dũng

    Phụ trách tài chính của Chi bộ, công tác tổ chức, thư ký Chi bộ, phụ trách Chi đoàn và Liên đội.

    Điện thoại: 01253294565

    Mail: ntdung_thcscduong@quangbinh.edu